เรียนแล้วไม่ตกงาน 10 อาชีพมาแรงยุค 4.0 [PR.NEWS]

 

เชฟรอน Enjoy Science Careersปีที่ 2 เดินหน้าผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม เผยอาชีพที่น่าสนใจและสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0

อาชีพที่น่าสนใจและสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 อาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักอีก 10 อาชีพใหม่ ที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในอนาคต ได้แก่

-ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
-วิศวกรระบบดาวเทียม
-วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
-นักวิจัยวัสดุนาโน
-ผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬา
-วิศวกรระบบราง
-วิศวกรเสียง
-เกษตรกรยุคใหม่
-นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
-นักวิเคราะห์การลงทุน

“ในเชฟรอน Enjoy Science Careersปีที่ 2 เน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม รวมถึงได้พบปะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆ พร้อมสนุกและเรียนรู้ไปกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของอาชีพต่างๆ ที่ใช้ในภาคปฏิบัติงานของจริง โดยมุ่งหวังว่าเมื่อเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมของนิทรรศการชุดนี้แล้ว จะมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นต่อไป”

อาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ขยายความต่อไปว่า ในปีแรก โครงการ Enjoy Science Careers ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก โดยได้เดินทางร่วมกับคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไปแล้วกว่า 290,000 คน และในปีที่สองนี้คาดว่าจะมีเยาวชนได้รับผลประโยชน์อีกกว่า 200,000 คน

สิริวิมล ชื่นบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด หนึ่งในบุคคลต้นแบบทางอาชีพของโครงการ Enjoy Science Careers ปี 2 เล่าถึงอาชีพของตนเองว่า

“การเรียนรู้ในสาขาสะเต็มสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ซึ่งมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรหรือสารเคมีในการผลิต ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาชีพนี้จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของเพื่อนพนักงาน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม และชุมชน ด้วยการประเมินอันตรายจากการทำงาน กำหนดระบบการจัดการ และควบคุมมาตรฐานในการป้องกันที่เหมาะสม ตลอดจนรับรองความปลอดภัยให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ เป็นอาชีพที่สามารถทำได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ทั้งยังมีโอกาสของความก้าวหน้าทางการงานที่เท่าเทียม โดยหัวใจสำคัญแห่งความสำเร็จของอาชีพนี้คือความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อคิดวิเคราะห์ วางแผน และป้องกันอันตรายจากการทำงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย ผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการ

Stay Connected
Latest News