ติวเข้มผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม SET SE 102

SET อาสาเป็นตัวกลางในการทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมทั้งบนออนไลน์และ การจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัด Workshop การจัดประชุมย่อย/สัมมนา ในประเด็นหัวข้อด้านสังคมที่อยู่ในความสนใจของภาค ธุกิจและภาคสังคม


ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ และนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ SET SE 102 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเพื่อสังคมให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมได้อย่างยั่งยืน

รูปแบบการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและองค์กรภาคสังคมตลอดจนกิจการเพื่อสังคมโดยผ่าน Social Impact Platform นั้น เกิดขึ้นจากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาสาเป็นตัวกลางในการทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมทั้งบนออนไลน์และ การจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัด Workshop การจัดประชุมย่อย/สัมมนา ในประเด็นหัวข้อด้านสังคมที่อยู่ในความสนใจของภาค ธุกิจและภาคสังคม ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจและภาคสังคมได้มีโอกาสพบปะกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และสามารถหาจุดร่วมในการประสานความร่วมมือกันต่อไป

Stay Connected
Latest News