ขอให้ได้ ขอให้โดน ESG100 แรงหนุนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ตลาดทุนปัจจุบันไม่ได้โฟกัสกำไรขาดทุนต้นทุนการเงินเท่านั้น หากจำเป็นต้องโฟกัส Environmental, Social, and Governanceเท่าๆ กัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลจากสถาบันไทยพัฒน์ระบุว่า Financial Times ได้บัญญัติความหมายของ ESG ว่าเป็นคำที่ใช้ในตลาดทุนโดยผู้ลงทุนเพื่อใช้ประเมินการดำเนินงานของบริษัท และทำให้ล่วงรู้ถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบการดังกล่าวนี้ มาจากบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน(SD)

สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือ ที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน หน่วยงาน ESG Rating ได้ Spin-off ออกมาตั้งเป็นบริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด เพื่อให้บริการด้านข้อมูลการประเมินและดัชนีการลงทุนที่ยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ

การจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 รอบนี้ ถือเป็นปีที่ 4 ของการประเมินโดยทีม ESG Rating ในสังกัดสถาบันไทยพัฒน์ ด้วยการคัดเลือกจาก 683 บริษัทจดทะเบียน (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) ทำการประเมินโดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ESG จาก 6 แหล่ง* จำนวนกว่า 12,648 จุดข้อมูล ตามที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะ

“การประเมินในปีนี้ สถาบันไทยพัฒน์ ได้พิจารณาข้อมูลทั้งการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน โดยใช้เรตติ้งโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากหลักการแนวทางตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของ GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings) ทำให้หลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ตอบโจทย์ทั้งผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน”

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธาน สถาบันไทยพัฒน์ ขยายความต่อว่า ผลการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่เข้าอยู่ใน Universe ของ ESG100 ประจำปี 2561 มีบริษัทจดทะเบียนที่ติดอันดับ จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 8 กลุ่ม ประกอบด้วย

• กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) 10 บริษัท
• กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) 6 บริษัท
• กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) 12 บริษัท
• กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) 14 บริษัท
• กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) 10 บริษัท
• กลุ่มทรัพยากร (Resources) 16 บริษัท
• กลุ่มบริการ (Services) 23 บริษัท
• กลุ่มเทคโนโลยี (Technology) 9 บริษัท

ส่วนตลาด mai เข้าอยู่ใน ESG100 จำนวน 10 บริษัท ได้แก่ D, ITEL, JUBILE, MOONG, PPS, SPA, SWC, TACC, TPCH, WINNER

ทั้งนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เกตแคป) รวมกันของหลักทรัพย์ ESG100 มีมูลค่าราว 12.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.4 เมื่อเทียบกับมาร์เกตแคปรวมของตลาด (SET+mai) ที่ 17.9 ล้านล้านบาท

สถาบันไทยพัฒน์เคยประเมิน เมื่อนำกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 มาใช้เป็นฐานในการพัฒนาแบบจำลอง เพื่อทดสอบความสามารถในการให้ผลตอบแทน โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่า หุ้นใน ESG100 จะให้ผลตอบแทนที่ 81.03% ขณะที่หุ้นในดัชนี SET จะให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 27.90% ส่วนหุ้นในดัชนี SET100 จะให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 25.74% และหุ้นในดัชนี SET50 จะให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 27.24% แสดงให้เห็นว่า หุ้นกลุ่ม ESG100 สามารถให้ผลตอบแทนชนะตลาด อยู่ประมาณ 3 เท่า

ในปี 2561 นี้ บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด จะเริ่มให้บริการข้อมูลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่เรียกว่า ESG Report ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานแห่งความยั่งยืน รายงานประจำปี หรือในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วยการวิเคราะห์ ESG Factors ใน 3 มิติ (ได้แก่ Topic-specific, Industry-specific, Company-specific) ที่ให้ภาพครบถ้วนสมบูรณ์กว่าการวิเคราะห์ในแบบทั่วไป (Generic ESG Factors) ซึ่งมิได้สะท้อนปัจจัยในระดับอุตสาหกรรมและปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อตัวกิจการ (ผลประกอบการของแต่ละกิจการจะขึ้นกับ ESG Factors ที่แตกต่างกัน)

ผู้ลงทุนที่สนใจข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่ม ESG100 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.esgrating.com

ตรวจรายชื่อ ESG 100/2561

*ประกอบด้วย ข้อมูลในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน (ESG Rating) บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด ข้อมูลโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ข้อมูลผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CG Scoring) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ข้อมูลโครงการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ (CSR Progress Indicator และ Anti-corruption Indicator) สถาบันไทยพัฒน์ และข้อมูลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและสื่อ (Media and Stakeholder Analysis: MSA) บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
นอกจากนี้ บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด จะมีการเผยแพร่ ESG Index เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับเป็นทางเลือกของการลงทุนที่ยั่งยืนในตลาดทุนไทย ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวได้ในช่วงกลางปีนี้ โดยในต่างประเทศ มีดัชนีประเภทดังกล่าวใช้อ้างอิงอยู่อย่างแพร่หลาย อาทิ S&P Global 1200 ESG Factor Weighted Index, FTSE ESG Indexes, MSCI ESG Leaders Indexes, Russell 1000 ESG Index เป็นต้น

 

 

Stay Connected
Latest News

“วงษ์สยามก่อสร้าง” ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท  ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมและเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567