AISติดดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good 4 ปีซ้อน

เอไอเอส ติดดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good 4 ปีซ้อน โดยมีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ประจำปี พ.ศ.2561 จากการประเมินข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทและการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งจัดอันดับโดยฟุตซี่ รัสเซล

 

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ได้รับการจัดอันดับโดย ฟุตซี่ รัสเซล(FTSE Russell) ให้เป็นบริษัทที่ติดดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good 4 ปีซ้อนที่มีการดำเนินการโดดเด่นด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล ( ESG ) สะท้อนให้เห็นว่า เอไอเอสเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จนได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งนับเป็นดัชนีเพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน อีกทั้งยังเป็นดัชนี้พื้นฐานของกองทุนหลัก (Tracker Funds) และผลิตภัณฑ์ตราสารประเภทซับซ้อน (Structured Products) รวมทั้งถือเป็นดัชนีมาตรฐานวัดผลการดำเนินงาน (Performance Benchmark) อีกด้วย

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ

 

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส

 

1. บริษัทฯ ตั้งมั่นในบรรษัทภิบาลเป็นรากฐาน มีการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส

2. บริษัทฯมุ่งมั่นที่เสริมสร้างความเท่าเทียมกันของระบบทางสังคม

และประสานชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

3. การให้ความสำคัญกับระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

โดยสรรค์สร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้สะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและสร้างความรับผิดชอบร่วมกับพันธมิตรของบริษัทเพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้กรอบแห่งความยั่งยืน

“สำหรับธุรกิจของเอไอเอส เรามีโครงสร้างพื้นฐาน คือการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เราใช้ศักยภาพภาพที่เรามีอยู่มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสู่ยุคดิจิทัล พร้อมทั้งสร้างการเติบโต ร่วมกันอย่างยั่งยืน กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี บรรษัทภิบาลที่ดี ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน”

 

ทั้งนี้ดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good (FTSE4Good Index Series) เปิดตัวครั้งแรกในปี 2544 เพื่อช่วยให้นักลงทุนตระหนักถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล (environmental, social and governance: ESG) และเพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)