กฟน. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 4 ปีซ้อน

จากความมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีนี้ กฟน.เขตบางบัวทองเข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ ซึ่งมอบให้หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปีที่ 4 แล้ว

 

สันติ นำสินวิเชษฐชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า กฟน. ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากร พลังงาน และของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

 

 

โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการทำ 5 ส การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV Car) ในกิจการของ กฟน. รวมถึงการสื่อสารที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วมเช่น video call, E-mail และ social media มากขึ้น เพื่อลดการใช้กระดาษ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะ การจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพและราคา รวมทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ พร้อมทั้งควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม

สำหรับรางวัลระดับดีเยี่ยม G ทอง ที่ กฟน. ได้รับอย่างต่อเนื่อง 4 ปี ติดต่อกัน ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จของ การดำเนินงาน ทั้งนี้ กฟน. มีเป้าหมายในการขยายผลการดำเนินโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วทุกที่ทำการ ภายในปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรของ กฟน. ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป

นโยบาย Geen Office ของ กฟน. เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2558  จนถึงปัจจุบันได้รับรางวัล Green Office  ทั้งหมด 7 สถานที่ ดังนี้ ปี2558 อาคารสำหนังานที่ทำการเพลินจิต ,  ปี 2559 ได้รับรางวัล 2 แห่งคือ การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ และอาคารฝ่ายควบคุมระบบกรไฟฟ้า สถานีต้นทางเพลินจิต , ปี2560 ได้รับ 3 แห่งคือการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ , การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี และสหคลินิคการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต และปี 2561 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง ฃ

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)