Dowจับมือเครือข่ายฯผลักดัน”ต้นแบบ”ป่าชายเลนไทยขยายผลสู่ 5 จว.แก้โลกร้อนยั่งยืน

กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ ทช. องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และภาคีเครือข่าย ระดมความคิดเห็นสร้างแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนแบบครบวงจรและมีส่วนร่วม มุ่งผลักดันป่าชายเลนปากน้ำประแสสู่พื้นที่ต้นแบบป่าชายเลนไทย และเตรียมขยายผลสู่ป่าชายเลนอ่าวไทย-อันดามัน ครอบคลุม 5 จังหวัดพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ภายใน 5 ปี เพื่อแก้วิกฤตโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน


เดินหน้าภารกิจเรื่องป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด Dow และภาคีเครือข่ายในโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance หรือ ดาว และเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย จัดระดมความคิดเห็นวางแผนขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าชายเลนครบวงจรให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างมีส่วนร่วม โดยเริ่มต้นจาก ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ผืนใหญ่ที่สุดที่เกิดจากการปลูก ตั้งเป้าพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ ผลักดันระบบคาร์บอนเครดิตจากป่าชายเลนซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สร้างต้นแบบการจัดการขยะทะเลในชุมชนชายฝั่ง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ.แกลง จ.ระยอง

ภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวถึงแผนขับเคลื่อนว่า “Dow ได้ร่วมกับ ทช. และ IUCN วางแผนการอนุรักษ์ป่าชายเลนในประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนและขยะทะเลอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยยกระดับจากโครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ปากน้ำประแส ซึ่ง Dow ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 12 ปี ตั้งแต่ยังเป็นนากุ้งและป่าเสื่อมโทรม จนเป็นป่าที่สมบูรณ์ในปัจจุบัน โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนเท่านั้น แต่ยังสร้างกลไกการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนด้วยการสร้างประโยชน์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยเปิดให้ประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม ยิ่งไปกว่านั้นยังมุ่งสร้างต้นแบบที่สามารถขยายผลไปยังป่าชายเลนในจังหวัดอื่น ๆ ได้”

ด้าน ไชยภูมิ สิทธิวัง ผู้อำนวยการส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า “หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ ในปีที่ผ่านมาได้มีการการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการฯ เริ่มปรับปรุงห้องเรียนรู้ธรรมชาติปากน้ำประแสโดยติดตั้งป้ายให้ความรู้เพิ่มเติมในเฟสแรก การจัดประกวดถ่ายภาพ และ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในปีนี้เพื่อให้เครือข่ายต่าง ๆ หน่วยงานในพื้นที่ และชุมชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผน และจะเริ่งดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมในพื้นที่ต้นแบบปากน้ำประแสภายใน 2 ปี”


สำหรับหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กลุ่มเครือข่ายรักษ์ประแส ชุมชน และสื่อมวลชนในพื้นที่

Stay Connected
Latest News