บริษัท ซีแอนด์จีฯ รับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านสุขภาวะองค์กร

นายรัฐพล ชัยวุฒิธร ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขม รับมอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านสุขภาวะองค์กร

โดยมี นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เกียรติมอบ ประกาศเกียรติคุณ ให้กับสถานประกอบกิจการต้นแบบ จำนวน 58 แห่ง ที่เป็นผู้นำการขับเคลื่อนสุขภาวะในสถานประกอบกิจการ (Happy Workplace) ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินการ โดยบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็น 1 ใน 58 แห่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบ และเป็นบริษัทรายเดียวในกลุ่มธุรกิจคู่สัญญาของกรุงเทพมหานครที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ในงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จป.ผู้นำการสร้างสุขภาวะองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ บริษัท ซีแอนด์จีฯ ได้ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาวะที่ดีของพนักงานทุกคนในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในโรงงานและบริเวณรอบโครงการ อาทิ การดำเนินการลดอันตราย และลดระดับความเสี่ยง ตลอดจนปรับปรุงเพื่อป้องกันอุบัติการณ์และการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆของบริษัท พร้อมมุ่งมั่นให้เกิดสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานประกอบกิจการและเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการ อาทิ โครงการ 60 Day BEST OF ME,โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ , โครงการปลูกผักในโรงงาน ฯลฯ

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!