เข้าใจ 3 Pain points ทำไม SMEs ยุคใหม่ ทำงานเก่ง สร้างตัวไว แต่ไปต่อไม่ได้?

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทอมธเนศ หรือ ทีทีไอ (Tomthanet Incubator) ผู้ให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs และเทรนนิ่งผู้บริหารตลอดจนพนักงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เปิดเผยถึงปัญหาที่ SMEs รุ่นใหม่ประสบในช่วงปี 2564-2566 คือ นักธุรกิจรุ่นใหม่สร้างตัวได้เร็วแต่ไม่สามารถรักษาความสำเร็จระยะยาวได้

โดยพบว่าธุรกิจที่ประสบปัญหา 3 อันดับแรก ได้แก่ Social Commerce หรือ Live Commerce, ธุรกิจสุขภาพ และ ธุรกิจความงาม พร้อมแนะนำสมการแก้ Pain Point ต้องเริ่มปรับที่ Mindset เจ้าของกิจการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรจากบนลงราก เน้นสร้างบรรยากาศการทำงานรูปแบบ Hybrid Work ที่ดี และปลูกฝังเป้าหมายการพัฒนาตนเองของพนักงานในยุคใหม่

Pain point ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โตไวแต่ไปต่อไม่ได้

คุณธเนศ ลีลาภรณ์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทอมธเนศ (Tomthanet Incubator) หรือ ทีทีไอ กล่าวว่า ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ พบว่าเจ้าของธุรกิจ SMEs รุ่นใหม่ สามารถสร้างตัวได้ไวและประสบความสำเร็จเร็ว เช่น ธุรกิจ E-Commerce, ไลฟ์ขายของออนไลน์, ธุรกิจสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ และธุรกิจด้านความงาม โดยจะเห็นว่ามีผู้ประกอบการหลายรายทำรายได้สูงถึงขั้นเปลี่ยนวิถีชีวิตของเจ้าของ แต่ขณะเดียวกันก็พบว่าทำอยู่ได้ไม่นานก็เลิก ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจมีโอกาสเติบโตไปต่อได้แต่เจ้าของกิจการกลับหมดไฟ โดยพบ Pain Point 3 อันดับแรก คือ

1. ขาดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเสมือนการอยู่ในบ้านเมืองที่ไร้กฏเกณฑ์ พนักงานทำงานตามใจตัวเองขาดระเบียบวินัย ทำเรื่องไม่ดีกันในองค์กรจนเป็นเรื่องปกติ อาจเกิดการทุจริต ขาดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity) ส่งผลให้ขยายตัวธุรกิจและยอดขายได้ยาก

2. ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เมื่อมอบหมายงานเกิดความไม่เข้าใจที่ชัดเจน จนทำให้ผลงานน้อยกว่าศักยภาพที่ควรเป็น ทำให้พนักงานมีอคติต่อคนในที่ทำงานด้วยกัน เกิดความขัดแย้ง แบ่งพรรคแบ่งพวก องค์กรพัฒนาต่อได้ยาก และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของเจ้าของได้

3. ขาดบรรยากาศการทำงานที่มีความสนุก ทำให้พนักงานทำงานแบบหมดใจ ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คุณภาพงานลดลง บรรยากาศที่ไม่ดียังส่งผลให้มีอัตรา Turnover Rate สูง ไม่สามารถรักษาคนเก่งไว้ในองค์กรได้ พนักงานสะสมความเครียดจนสร้างผลงานที่ดีไม่ได้

ปรับ MINDSET เจ้าของกิจการรุ่นใหม่ เน้นเติบโตยั่งยืน  

เมื่อเกิดปัญหาผู้ประกอบการส่วนใหญ่จำเป็นต้องเข้าใจถึงต้นตอของปัญหา ซึ่งทางทีทีไอจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ และสำรวจระบบการจัดการภายในองค์กรตนเอง เพื่อเป็นเสมือนกระจกสะท้อนให้เข้าใจที่มาของปัญหาอย่างถ่องแท้ และเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยน ด้วยการปรับ Mindset ของผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กร เห็นคุณค่าของพนักงานและลูกค้า

“หากต้องการให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องสร้างระบบและวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานทุกคนออกมาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทีมงานไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการวางกลยุทธ์ และบ่มเพาะความรู้ เพื่อให้ SMEs รุ่นใหม่สามารถสร้าง PASSION & GOAL เพื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้า รวมทั้งการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร และสร้าง Core Values & Key Behavior ในองค์กร ซึ่งเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างธุรกิจให้สำเร็จในระยะยาวต้องให้ความสำคัญ”

สำหรับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทอมธเนศ (Tomthanet Incubator) หรือ ทีทีไอ (TTI) เกิดจากการ Re-Skill และ Up-Skill ของผู้ก่อตั้ง ซึ่งเคยมีประสบการณ์ทำธุรกิจเครือข่ายและสร้างทีมตัวแทนขายมายาวนานกว่า 20 ปี  และยังเป็นผู้ก่อตั้ง The Clover Group มีตัวแทนราวหนึ่งหมื่นคน สามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี ต่อเนื่องถึง 10 ปี ก่อนที่จะตัดสินใจเกษียณเร็วตามแผนที่วางไว้

“เราสอนวิธีในการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในองค์กร สอนระดับการสื่อสาร Level ต่างๆ ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้จัดการ จนถึง ฝ่ายปฏิบัติงาน สอนเทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ทำให้ลด pain point ทั้ง 3 หัวข้ออย่างมีนัยยะ จากการอบรมมาแล้ว 4 รุ่น และ In House Training รวมกว่า 23 บริษัท เจ้าของธุรกิจ 100% ให้ข้อมูลว่า พนักงานมาทำงานมีความสุขเพิ่มขึ้น การทำงานระหว่างแผนกดีขึ้น มีกิจกรรมระหว่างพนักงานมากขึ้น Turnover Rate ลดลง ฯลฯ นอกจากนี้ผู้ประกอบการหลายรายเพิ่มสวัสดิการดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานดีขึ้น มีการส่งผู้บริหารตำแหน่งสูงในบริษัทมาเรียนเพิ่ม เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการ บางบริษัทนำแนวคิด Core values ไปใช้ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน ทำให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานตั้งแต่แรก และสุดท้ายแม้ไม่ใช่เป้าหมายหลักของหลักสูตร แต่ด้วยบรรยากาศการทำงานที่ดีทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลต่อการบริการลูกค้า แปลงกลับมาเป็นยอดขาย ซึ่งหลายบริษัทสามารถทำ New high ได้อย่างไม่น่าเชื่อ” คุณธเนศกล่าวทิ้งท้าย

ปัจจุบันศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทอมธเนศ มีหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. คอร์สการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทำให้องค์กรยั่งยืนเข้ากับยุคปัจจุบัน และ 2. การสร้างผู้นำในองค์กรด้วยรอบประชุม สำหรับผู้บริหารองค์กรขนาด 30 คนขึ้นไป ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถทดลองเรียนคอร์สการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจได้ ออนไลน์ฟรี 2 ชั่วโมง ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/43EUCqs ติดตามความเคลื่อนไหวเคล็ดลับการทำธุรกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ทาง https://www.facebook.com/tomthanetincubator/

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!