ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2566 ร่วมถวายมุทิตาธรรมแด่พระภิกษุสามเณร รวม 60 รูปที่สอบได้ฯ  

ฉลองพระเปรียญธรรม ปีที่ 50 – ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย คณะกรรมการธนาคาร นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานฝ่ายฆราวาส นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล และนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดพิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ต่อเนื่องเป็นปีที่ 50

เพื่อถวายมุทิตาสักการะ และร่วมแสดงความชื่นชมยินดี แด่พระภิกษุสามเณร ที่มีความวิริยะอุตสาหะ พากเพียร ศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดฝ่ายปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ์ไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม

พิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2566 นี้ มีพระภิกษุสามเณรสอบเปรียญธรรม 9 ประโยค ได้รวมทั้งสิ้น 60 รูป เป็นพระภิกษุ 50 รูป และสามเณร 10 รูป โดยมี พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งได้ประทาน พัด ย่าม ไตรจีวร และกล่าว สัมโมทนียกถาแก่พระเปรียญธรรม 9 ประโยค โดยสามเณรที่สอบได้และมีอายุไม่เกิน 20 ปี จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็น “นาคหลวง” และทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลบรรพชาอุปสมบทให้ตามโบราณราชประเพณี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมได้รับพระราชทานเครื่องอัฐบริขาร

 

ธนาคารกรุงเทพ นับเป็นภาคเอกชนรายแรกและรายเดียวที่ได้จัดพิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 50 แล้ว รวมจำนวนพระภิกษุสามเณรที่ได้รับการแสดงมุทิตาธรรมจากธนาคารทั้งสิ้น 1,859 รูป เป็นพระภิกษุ 1,560 รูป สามเณร 299 รูป ล้วนดำรงสมณเพศซึ่งเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนา สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคารที่มีความมุ่งมั่น เอาใจใส่ อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมธำรงรักษาให้ดำรงอยู่สืบไป

Stay Connected
Latest News