GC ร่วมมือ VISTEC พัฒนาชีววิทยาสังเคราะห์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (BSE- VISTEC) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) วิจัยพัฒนาชีววิทยาสังเคราะห์ หรือ Synthetic Biology หนึ่งในเมกะเทรนด์เทคโนโลยี

โดย คุณณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ GC และศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษา เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจในอนาคต

GC ให้ความสำคัญในงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดทรัพยากร รวมทั้งสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยจะนำไปใช้ในธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยื่น (Green Business) โดยเฉพาะกระบวนการด้านวิศวกรรม     ชีวโมเลกุล (Biomolecular Engineering) สำหรับการต่อยอดไปสู่ธุรกิจมูลค่าสูง ที่เป็น Bio-specialty เพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) ตามนโยบายประเทศ

สำหรับ BSE- VISTEC มีศักยภาพและความพร้อมในวิทยาการแขนงใหม่และเป็นสถาบันที่มีบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย จึงสามารถพัฒนาต่อยอดจากศาสตร์พื้นฐานมาเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

ทั้ง 2 องค์กรมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันและมีความเกื้อกูลกันในด้านนวัตกรรม จึงเกิดเป็นความร่วมมือ ระหว่าง GC และ BSE-VISTEC นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษา เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจ รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมได้ในอนาคต

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!