กลุ่มบริษัทบางจาก จัดงาน CG Day ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 “ร่วมส่งต่อพลังความดี ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งยั่งยืน” สร้างองค์กรเติบโตยั่งยืนควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมแสดงพลังการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในกิจกรรม CG Day 2023 (Corporate Governance Day) ครั้งที่ 18 ของกลุ่มบริษัทบางจาก ภายใต้แนวคิด “ร่วมส่งต่อพลังความดี ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งยั่งยืน”

โดยมี นายพรหมเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการส่งต่อพลังความดีอย่างยั่งยืน สามารถทำได้อย่างไร และแนะนำแนวทางที่องค์กรสามารถนำปรับใช้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร โดยล่าสุด องค์กร CAC ได้รับรางวัลแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันยอดเยี่ยมแห่ง Asia Pacific ในงาน Anti-Corruption Collective Action Awards 2023

กลุ่มบริษัทบางจากจัดกิจกรรมงาน CG Day เป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2548 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในทุกมิติตามแนวทาง ESG (Environment, Social และ Governance) ยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Good Governance  ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยวางรากฐานที่สำคัญให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

Stay Connected
Latest News