ซีพีแรม ผนึกกำลังพันธมิตรทุกภาคส่วน ดีเดย์จัดงานประชุมวิชาการ Food Innovation and Technology Symposium : FIATS 2023 ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารของไทยสู่ความมั่นคง และยั่งยืน

บริษัท ซีพีแรม จำกัด จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วน อาทิ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา หรือภาคธุรกิจ ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการ Food Innovation and Technology Symposium : FIATS 2023

งานสัมมนา เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนทั้งประสบการณ์และความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและพัฒนาร่วมกันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน) จังหวัดปทุมธานี

นำโดย นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด , นางนลินี โรบินสัน ผู้บริหารสูงสุดสายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ), ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน Food Safety, ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ผศ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)  ร่วมนำเสนอผลงานและสัมมนาเชิงวิชาการ ทั้งในรูปแบบการบรรยายและรูปแบบ   สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสเตอร์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ แบ่งปันองค์ความรู้ ภายในงาน

นายวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวว่า งานประชุมวิชาการ Food Innovation and Technology Symposium ; FIATS 2023 นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ที่ได้เห็นผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา หรือภาคธุรกิจ ได้นำเอาผลงานการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีอาหารมาแลกเปลี่ยน และแบ่งปันกันในรูปแบบของการประชุมวิชาการ อีกทั้งสาขาวิชาการก็เปิดกว้างมีหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จากสถานการณ์ด้านต่างๆ ของโลก ที่มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และมีความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น ทำให้มีความจำเป็น ที่จะมีความร่วมมือในทุกด้านจากทุกภาคส่วนอย่างไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้สูงขึ้น ทัดเทียมหรือเหนือกว่านานาประเทศ

ทั้งนี้ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมส่วนรวมอย่างทั่วถึง ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร จะทำให้เกิดการพัฒนาต่อไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด ร่วมสร้างและขยายความร่วมมือทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับสังคม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ   เคียงข้างสังคมไทยอย่างเกื้อกูล นี่เป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญของ “ซีพีแรม”

Stay Connected
Latest News