GC รับรางวัลเกียรติยศความยั่งยืนสูงสุด Sustainability Excellence Award of Honor จากเวที SET Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ SET Awards 2023  ประเภท Sustainability Excellence Award of Honor  ต่อเนื่อง 6 ปี จาก ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

รางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ บริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่น ๆ

“GC ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่การสร้างสมดุล ของ บรรษัทภิบาล (เศรษฐกิจ) สังคม และสิ่งแวดล้อม  พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม เราเชื่อมั่นว่า การสร้างความเติบโตแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจ ต้องดำเนินไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่ทิศทางความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง GC ประกาศเจตนารมย์อย่างชัดเจนในการมุ่งสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายที่ท้าทายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050” ดร.คงกระพัน กล่าว

SET Awards จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่น ๆ ได้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐาน สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศได้อย่างยั่งยืนใน ระยะยาว

Stay Connected
Latest News