การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ IMRC 2023 ชิงถ้วยพระราชทาน

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ IMRC 2023 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ หรือ International Medical Research Conference (IMRC) ได้เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ.2563 โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ซึ่งดำเนินการจัดการประชุมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้นับเป็นการประชุมครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566  ในรูปแบบ Hybrid Conference ภายใต้หัวข้อ Technology-Enhanced Simulation and the New Frontier of Medical Research ณ ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยในระหว่างนักศึกษาแพทย์จากสถาบันต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ไทยได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ อันจะส่งผลต่อการพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์และการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยของแพทย์ไทยในอนาคต

กิจกรรมที่สำคัญของงานประชุมนี้ คือการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ในรูปแบบปากเปล่าและการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ รวมทั้งสิ้น 5 สาขางานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์ (Basic science in medical research) งานวิจัยทางคลินิกและงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (Clinical and translational research) งานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา (Medical education research) งานวิจัยด้านสาธารณสุขและระบาดวิทยา (Public health and epidemiology research) และงานวิจัยด้านการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic review and meta-analysis research) โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุม IMRC2023 ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการประชุม นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Foundations to Frontiers: The Landscape of Healthcare Simulation Research” โดย Dr. Jannet Lee-Jayaram รองผู้อำนวยการศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ SimTiki Simulation Center, John A Burns School of Medicine University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังมีการสาธิตสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร ณ ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร (Simulation Center for Military Medicine) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ในปีนี้มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจาก 14 ประเทศ โดยเข้าประชุมแบบ on-site จำนวน 253 คน และแบบ online จำนวน 155 คน จากสถาบันผลิตแพทย์ 21 สถาบันในประเทศไทยและ 24 สถาบันในต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมประกวดส่งงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 155 เรื่อง โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 66 ท่าน จาก 44 สถาบันผลิตแพทย์ทั้งจากภายในและจากต่างประเทศร่วมตัดสินผล

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ได้รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่นักศึกษาแพทย์ Huanxiao Shi จากสถาบัน The Chinese People’s Liberation Army Naval Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลงานวิจัยเรื่อง “Membrane protein camouflage: the application and mechanism of platelet nanovesicles in promoting hepatocyte engraftment”

สามารถดูข้อมูลของงานประชุม IMRC 2023 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.pcmimrc.com , https://www.facebook.com/PCMIMRC และ https://www.youtube.com/@pcmimrc

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)