SEAC แนะสร้าง Smart People ด้วย SMART Learning แก้ปัญหา “เรียนเยอะ ใช้ได้น้อย” หมดยุคความรู้ท่วมหัว แต่เอาไปใช้ไม่ได้จริง

ทักษะการทำงานในยุค Post Covid ต้องเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ให้ตัวเองอยู่เสมอ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะการเพิ่มพูนทักษะที่ปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันไม่อาจมีได้ เช่น ความสามารถในการนำข้อมูลที่มีไปต่อยอดเพิ่มเติม เพื่อประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์