แสนสิริ ชูประเด็นการลงทุนทางสังคมในกลุ่มเยาวชน “สำคัญ” ตอบรับความท้าทายประเทศกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเดือนตุลาคม 2566 พบว่าโครงสร้างประชากรของคนไทยขณะนี้เกิดการบิดเบี้ยว ประชากรเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ขณะที่อัตราการเกิดใหม่น้อยมาก โดยอัตราเกิดที่เหมาะสมคือ 2.1 คนต่อประชากร 100,000 คน แต่ปัจจุบันพบว่าอัตราเกิดอยู่ที่ 1.6 คนเท่านั้น ซึ่งอัตราการเกิดใหม่ที่น้อยลงนี้ ส่งผลถึงประชากรวัยแรงงานที่ลดลง ซึ่งเชื่อมโยงกระทบไปสู่การพัฒนาระบบต่างๆ ของประเทศ