NEC Corporation ร่วมมือ กนอ. เดินหน้าโครงการระบบเฝ้าติดตามการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 14 แห่ง  

NEC Corporation (Thailand) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ประสพความสำเร็จในการติดตั้งและส่งมอบ โครงการระบบติดตามการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมแบบ Real-Time ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อใช้ในการติดตามการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมจากผู้ก่อกำเนิดถึงผู้รับกำจัด ลดความเสี่ยงจากกากอุตสาหกรรมไม่ให้หลุดออกจากระบบขนย้ายและจัดการ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคม สอดรับเทรนด์การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG (Bio, Circular และ Green Economy)