Sainsbury’s ผุด “Sainsfreeze” โชว์ไอเดียซูเปอร์มาร์เก็ตแช่แข็ง ช่วยลดการสร้างขยะอาหาร

มีปริมาณอาหารถึง 1 ใน 3  ที่ผลิตมาเพื่อการบริโภค แต่สุดท้ายแล้วต้องกลายมาเป็น Food waste ซึ่งเป็นสาเหตุของการสร้างก๊าซเรือนกระจก (GHG) ด้วยสัดส่วนถึง 8-10% ในแต่ละปี