MSIG ถอดต้นแบบ “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืนหงส์หิน ” สร้างอาชีพให้คนพิการอยู่ได้อย่างยั่งยืน

เอ็ม เอส ไอ จี ต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจจากกลุ่ม MS&AD ด้วยการร่วมสร้างสังคมให้เติบโต โดยการสร้างคุณค่าร่วมต่อยอดการทำธุรกิจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เน้นช่วยเหลือสร้างอาชีพผู้พิการให้มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กับโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืนหงส์หิน จังหวัดพะเยา