“ชาบูชิ” สานต่อภารกิจ Zero Food Waste ผ่านโครงการ #กินหมดเกลี้ยงCHALLENGE ​รณรงค์ผู้บริโภครับประทานอาหารไม่เหลือทิ้ง  

ปัจจุบัน สถานการณ์ปัญหาการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) ที่ถูกทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์นั้น นับเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน