กระแส ‘Eco-shopping’ ในญี่ปุ่นเติบโต ​หวังช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก ผ่านการสร้างพฤติกรรมใหม่ในธุรกิจโกรเซอรี่

การไปซูเปอร์มาร์เก็ตในญี่ปุ่นแต่ละครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น โดยเฉพาะการซื้ออาหารสด หรือผัก ผลไม้ จะนำมาซึ่งการได้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นจำนวนมาก ​ทั้งจากภาชนะบรรจุสินค้า รวมถึงแร๊ปพลาสติกห่อหุ้มสินค้าแบบชิ้นต่อชิ้น ขณะเดียวกันสินค้าส่วนใหญ่มักจะมีการชั่งน้ำหนักสำเร็จไว้พร้อมขาย ทำให้บางครั้งมีการขายเกินปริมาณความต้องการผู้บริโภคในแต่ละคน นำมาซึ่งหารเกิด Food Waste จำนวนมากด้วยเช่นกัน