Currys แบรนด์ดังอังกฤษ ผุดแคมเปญ ‘Cash for Trash’ ชวนผู้บริโภคร่วมแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมบรรเทาผลกระทบเงินเฟ้อ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งประเด็นปัญหาที่สร้างความวิตกกังวลช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกก์ต่างๆที่ได้รับความเสียหายและไม่ได้ใช้งานแล้วนั้นหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีก็จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมตามมา