‘เมื่อถนนทุกสายมุ่งสู่ความยั่งยืน’ SVTH ​​​เร่งปั้นผู้ประเมิน SROI ​เติมผู้เชี่ยวชา​ญวิเคราะห์ข้อมูล​ Social Impact อีกหนึ่ง​อาชีพแห่งอนาคตของไทย

ในบริบทที่ทั้งโลกตื่นตัวกับการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ​มิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) จำเป็นต้องพัฒนาไปอย่างเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน เพื่อลดผลกระทบเชิงลบ หรือ Negative Impact ​ที่จะเข้าไปซ้ำเติมวิกฤตที่โลกกำลังเผชิญอยู่