AIS Academy ผนึกกำลังเปิดเวที JUMP THAILAND ชวนคนไทยกระโดดฝ่าวิกฤติ

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้น ทำให้บทบาทของเทคโนโลยียิ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตในอนาคต สอดคล้องกับภารกิจของ AIS Academy ที่มีเป้าหมายในการสร้างทักษะ องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับคนไทย ทั้งด้านการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะอาชีพ และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยยังคงยึดแนวคิด “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ที่ครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังการทำงานระหว่างภาครัฐ และเอกชน เปิดเวที JUMP THAILAND ชวนคนไทยร่วมกระโดดก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ ต่อไปได้