Dr.V Channel ยูทูปเบอร์ชื่อดังแนะสุขอนามัยผู้ป่วย Home Isolation

นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย คุณหมอ Youtuber ชื่อดังจาก Dr.V Channel ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 5.8 แสนคน แนะนำว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยและทำความสะอาดบ้านที่มีผู้ป่วย Home Isolation ให้ปลอดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เป็นเรื่องสำคัญมาก