บ้านปู X มหิดล เปิด​ค่ายเพาเวอร์กรีน ครั้งที่ 19 ‘Urban Rewilding : ป่า-เมือง-ชีวิต’ ชวนเยาวชนร่วมส่งเสริม​ ‘ป่าในเมือง’

การขยายตัวของเมือง​ จาการพัฒนาและ​จำนวนประชากรที่ย้ายเข้ามาอาศัย​ในเขตเมืองมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการพื้นที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น และ​กระทบต่อพื้นที่สีเขียวภายในเมืองให้ลดน้อยลง ขณะที่ปัญหาสิ่งแเวล้อม​ภายในเมืองก็เพิ่มมากขึ้น ทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้น ฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยภายในเมือง