Governance พื้นฐานสำคัญของ ‘ความยั่งยืน’ ถ้าไม่มี G ที่แข็งแรง สุดท้ายแล้ว ทั้ง E และ S ก็ต้องพังทลาย

​ความยั่งยืน​​ คือ การพัฒนาเพื่อสร้างการเติบโตที่ขับเคลื่อนภายใต้การคำนึงถึง 3 กรอบสำคัญ ทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) ผลกระทบทางด้านสังคม (Social) และการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และมีจริยธรรม (Governance) หรือ ESG

SCG ผนึก 315 พันธมิตร ขับเคลื่อน ESG ทั่วอาเซียน เร่งดันนวัตกรรม Net Zero ครั้งแรกในประเทศ

เมื่อ ESG คือทางรอด เอสซีจียกระดับ SD Symposium ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 สู่  ESG Symposium เพื่อขยายพลังความร่วมมือตามแนวทาง ESG ซึ่งเป็นทางรอดเดียวที่จะช่วยแก้วิกฤตซ้ำซ้อนที่กำลังเผชิญอยู่ ผนึกกำลังภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาสังคม และพันธมิตรระดับโลก 315  ราย ผนึกพลังความร่วมมือด้าน ESG เป็นครั้งแรกในไทย ในงาน ESG Symposium 2022

มายด์แชร์ แนะแบรนด์ อย่ามอง ESG แบบตามกระแส พร้อม 3 เช็คลิสต์ สำรวจความพร้อมสร้างแบรนด์ยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีความเข้าใจบริบทของโลกธุรกิจ ที่หันมาให้ความสำคัญ  3 แกนสำคัญ ทั้งในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) การดูแลสังคม (Social) รวมทั้งการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการมีธรรมาภิบาล  (Governance) ซึ่งถือเป็นวาระที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ท้ังจากกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งการขับเคลื่อนจากฝั่งของแบรนด์