DOW หนุน “มือวิเศษ X วน” ย้ำปัญหาพลาสติกที่ยั่งยืนต้องสร้างการมีส่วนร่วม

เพื่อขับเคลื่อน roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ DOW จับมือกับภาคีเครือข่าย PPP Plastics กว่า 60 องค์กร ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะ พลาสติกผ่านโครงการ “มือวิเศษ X วน” ตั้งจุดรับบริจาค”ถุงวน” 300 จุดในกทม.และปริมณฑล พร้อมนำKnowhow ของดาวพัฒนาขยะพลาสติกแบบยั่งยืนด้วยแนวคิดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic value)