สานพลัง! ประกาศข้อแนะนำร่วม “Fin4Bio” (Finance for Biodiversity) ขับเคลื่อนภาคการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งสู่ COP16 CBD เปิดเวทีวิชาการเชื่อมโยงภาคการเงินและภาคธุรกิจกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD-Agence Françoise de Développement) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบลูเรเนซองส์  ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านงานสัมมนาการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ห้องออดิธอเรียม ซีอาเซียน พระราม 4 กรุงเทพฯ