ดอยคำจับมือมช.รีไซเคิลน้ำเสียเป็นพลังงานเพื่อชุมชน สร้างต้นแบบ“เต่างอยโมเดล CBG สร้างสุข”

2 เมษายน 2564 เป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านจำนวน 280 หลังคาเรือนในชุมชนบ้านนางอยและบ้านโพนปลาไหล ตำบลนางอย อำเภอเต่างอย จ.สกลนคร มีโอกาสได้ใช้ก๊าซหุงต้มที่มาจากการกำจัดของเสียของบ่อบำบัดจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 ( เต่างอย)