ตลาดเสื้อผ้ารีไซเคิลโตพุ่งทั่วโลกปีละกว่า 10% พร้อม 3 ปัจจัยหนุนตลาดเติบโต ทั้งกระแสสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากวัตถุดิบ และการพัฒนาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับที่ 4 รองจากอุตสาหกรรมอาหาร ก่อสร้าง และการขนส่ง โดยมีการปล่อย Co2 ราว 1.7 พันล้านตันต่อปี หรือราว 8-10% ของการปล่อย Co2 ทั่วโลก