สิงห์อาสา จับมือคณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างโมเดลจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภาคอีสาน​ นำร่องขอนแก่น มหาสารคาม

ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่ต้องเผชิญปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำทุกปี โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ ทั้งจากสภาพดินที่เป็นดินทราย ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้  ขณะที่การขยายระบบชลประทานก็ยังไม่ครอบคลุมมากพอ