Sustrends 2024 จุดเริ่มต้นงานสัมมนาความยั่งยืนแนวใหม่! พันธมิตรทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอ 50 แนวคิดทำเรื่องยั่งยืนให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สำหรับงานสัมมนาความยั่งยืนแนวใหม่! Sustrends 2024 งานที่นำเสนอ 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลก ผ่าน 20 วิทยากรด้านความยั่งยืนตัวจริงจาก 10 วงการในเวทีเดียว