ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการ “เกษียณมีสุข” ‘เพื่อนคู่คิด’ เสริมเกราะความรู้ทางการเงิน เพื่อนผู้บกพร่องทางการมองเห็น

เกษียณมีสุข – นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ นายทศพร โสภณเสถียรสุข เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President บริหารกลุ่มลูกค้าลักษณะเฉพาะ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลวรรณ อินอร่าม ประธานกรรมการ จัดโครงการ “เกษียณมีสุข” เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น แบบ Hybrid Learning ในหัวข้อ ‘การวางแผนด้านการเงินเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย การบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ’ โดยได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีจากสมาชิกสหกรณ์ฯ และผู้บกพร่องทางการมองเห็น ที่ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด’ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างครอบคลุม ปลอดภัยและเท่าเทียมแก่เพื่อนผู้บกพร่องทางการมองเห็น โดยได้ร่วมกับสหกรณ์ฯ สนับสนุนและดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ความสำคัญของการลงลายมือชื่อและสามารถดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองได้อย่างสะดวกปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทย ริเริ่มโครงการ ‘Fin Lit for the Blind’ จัดทำคู่มือธุรกรรมทางการเงิน ในรูปแบบหนังสือเสียงผ่านแอปพลิเคชัน ‘Read for the Blind’ ทั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนต่อสังคมในทุกมิติ