อย่ามองสิ่งที่คุ้นเคยไร้ค่า เพราะทั้ง 7 คำยังต้องใช้ ตามสถานะ

CSR, SD, CSV, SE, SB, ESG, CG สถาบันไทยพัฒน์มองว่า ทั้ง 7 คำดังกล่าว ในระดับองค์กร จัดเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรคาดหวังให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืน