EA ผนึก สทร. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EV on Train ส่ง MINE Locomotive ยกระดับคมนาคมทางราง เสริมแกร่งนวัตกรรมพลังงานสะอาดไทย

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)  ผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาด ลงนามความร่วมมือครั้งสำคัญกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถไฟพลังงานแบตเตอรี่ (EV on Train)