ลอรีอัล เชิดชูสตรี 5 นักวิจัยได้ทุน ปี 2564 ผลงานสร้างประโยชน์ด้านแพทย์และสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าปีนี้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด แต่ลอรีอัล ก็เดินหน้า ประกาศรายชื่อ 5 นักวิจัยสตรีผู้มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติเชิดชูเกียรติสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์และสนับสนุนงานด้านการค้นคว้าและวิจัยเพื่อความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 19