Booking.com ​ชี้ ผู้เดินทางชาวไทยเกินครึ่งมอง “การเดินทางอย่างยั่งยืนมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป” ​แต่ส่วนใหญ่ยังยอมจ่าย หากได้ข้อเสนอที่คุ้มค่า

Booking.com ​จัดทำรายงานการเดินทางอย่างยั่งยืนประจำปี 2566 โดยรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากความคิดเห็นของผู้เดินทางกว่า 33,000 คนจาก 35 ประเทศ พบว่า ผู้เดินทางรู้สึกลังเลใจ เมื่อต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กับการพิจารณาเลือกตัวเลือกการเดินทางอย่างยั่งยืนมากขึ้น