AIS จับมือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เดินเครื่องขยายผล หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ต่อเนื่อง ปักหมุดโรงเรียนเอกชนกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้าสร้างพลเมืองดิจิทัล ให้นักเรียน รู้ทันภัยไซเบอร์

AIS และภาคีเครือข่ายภาครัฐ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จับมือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เดินหน้าขยายผลหลักสูตร “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ที่เป็นการยกระดับจากองค์ความรู้สู่หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์