Dow ผนึกกำลัง 800 จิตอาสา หยุดยั้งขยะทะเลกว่า 3 ตันเพื่อโลกที่ยั่งยืน

19 กันยายนที่ผ่านมา หลาย ๆ ชายหาดในอำเภอบ้านฉาง เต็มไปด้วยจิตอาสากว่า 800 คนซึ่งเป็นพนักงานกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย มารวมพลังเก็บขยะชายหาดได้กว่า 3,362 กก.ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องกันมา 18 ปีแล้วในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน