GPSC ปั้นเยาวชนไทยแข่งขันวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โอลิมปิก เพิ่มองค์ความรู้นวัตกรรมพลังงานเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในเวทีโลก

GPSC ส่งเสริมเยาวชนไทย ร่วมแข่งขัน “วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ระหว่าง 31 ก.ค. -7 ส.ค. 2567 ขยายองค์ความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังงาน วางรากฐาน สร้างความมั่นคงทางพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน