แผน Zero Waste Society รู้แล้วจะอึ้ง!! “อารียาไม่ได้ทำเล่น ๆ นะ”

“ในฐานะที่เราเป็นคนสร้างบ้านสร้างชุมชน จึงต้องวางรากฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรก เพื่อเราจะได้มีส่วนร่วมในการข่วยสังคม” วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ผู้บริหารระดับสูงของค่ายอารียา พรอพเพอตี้กล่าว 

Areeya สร้างศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ก่อสร้าง

มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะบุตรหลานแรงงาน ส่งเสริมและดูแลด้านบุคลากรที่เป็นแรงงานในทุกระดับ เพื่อการทำงานที่มีความสุข “สุขที่ยั่งยืน ตั้งแต่การสร้างบ้าน Areeya” ส่งผลถึงการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพ