ศูนย์ MRF แพลตฟอร์ม“ธุรกิจชุมชน” แปรรูปวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงแห่งแรก Dow นำนวัตกรรมหนุนชุมชน สร้างอาชีพแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

“ศูนย์ MRF” ต้นแบบการจัดการวัสดุใช้แล้ว สู่การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มระดับชุมชน พัฒนาแพลตฟอร์มเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นรูปธรรม ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีคนไทย ในรูปแบบ”ธุรกิจชุมชน” สร้างรายได้ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ