Virginie Helias “วันนี้ผู้บริโภคอยากให้แบรนด์ที่ตัวเองใช้ มีผลกระทบที่ดีกับโลก และแบรนด์ของเราก็มีอำนาจในการออกแบบ The Good Life”

บริษัท Procter & Gamble ได้ประกาศความสำเร็จหลายๆโครงการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของปี 2020 ทั้งนี้ บริษัทได้วางแผนเพื่อดำเนินการส่วนที่เหลือและได้กำหนดเป้าหมายใหม่ซึ่งแผ่ขยายในวงกว้างสำหรับปี 2030