ไต้หวันเข้ม ห้ามอีคอมเมิร์ซใช้สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ที่มี PVC เริ่มมีผลบังคบใช้ 1 ก.ค. 66

การค้าปลีกออนไลน์ของไต้หวันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในช่วงหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มูลค่าเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 262,545 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 494,845 ล้านบาท ในปี 2564