Climeworks เผยโฉมโรงงานดักจับ CO2 ใหญ่ที่สุด คาดช่วยดึงคาร์บอนจากอากาศได้ 36,000 ตันต่อปี

คาร์บอนไดออกไซด์นับเป็นปัจจัยหลักสำคัญอย่างหนึ่งของปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิดและสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มขึ้นของปริมาณคาร์บอนในอากาศนั้น ส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เรานั่นเอง ส่งผลให้ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญและร่วมแรงร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณคาร์บอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์