ซีพีเอฟ ชวนจิตอาสา 300 คน ซ่อมฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บน้ำให้ผืนป่า

ซีพีเอฟ พร้อมด้วยจิตอาสา 300 คนร่วมด้วยช่วยกันซ่อมฝายชะลอน้ำในโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เพื่อช่วยเก็บน้ำให้ผืนป่า ทั้งนี้ซีพีเอฟได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประสานความร่วมมือภาครัฐและชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศแล้วมากกว่า 10,000 ไร่ ร่วมบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก