Browsing the "sea Turtle" Tag

เมืองไทยประกันชีวิต ชูแนวคิด ‘Low Carbon’ จัดกิจกรรม ‘อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล’ เร่งสร้างผลกระทบเชิงบวก

21 July 2022 | by SKY

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยในปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลงอย่างมาก เพราะได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ทำให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเกิดความเสียหายและ ส่งผลให้มีสัตว์หลายชนิดที่ได้รับผลกระทบใกล้จะสูญพันธุ์Back to Top ↑