PEPSICO ​ขยับเป้าใหม่บรรจุภัณฑ์​ เพิ่มสัดส่วนใช้ซ้ำ​​ 2 เท่าตัว พร้อม 4 แนวทาง สร้างตลาดด้วย​แพกเกจ​ Reuse และ Refill

PepsiCo (เป๊ปซี่โค) ประกาศเป้าหมายใหม่ด้านบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก โดยตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่จาก 10% เป็น 20% ภายในปี 2030 (พ.ศ.2573) ​ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน PepsiCo Positive (pep+) กลยทุธ์การขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน​