S&P สานต่อโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่อง ปีที่ 14 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยบริษัทฯ เข้าไปพัฒนาและปรับปรุงโรงครัว โรงอาหารให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี และสนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืนให้แก่โรงเรียน พร้อมทำพิธีส่งมอบโรงครัว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน จ.สุรินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้